Board Members

instalimb inc.

Kaji(72dpi)-min.jpg
Ichiro(72dpi)-min.jpg

Yutaka Tokushima

CEO

Yoshiro Kaji

CSO

Shinichiro Murakami

CTO