top of page

Board Members

instalimb inc.

Yutaka(72dpi)-min.jpg
Kaji(72dpi)-min.jpg
Ichiro(72dpi)-min.jpg

Yutaka Tokushima

CEO

Yoshiro Kaji

CSO

Shinichiro Kon

CTO

bottom of page